วิทยาการคำนวณ ป.6 เทอม 1

1.การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ


2.แนวคิดในการแก้ปัญหา