วิทยาการคำนวณ ป.2 เทอม 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

1.การแก้ปัญหาเบื้องต้น

2.ขั้นตอนการแก้ปัญหา

3.การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

4.การแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหา